Zasady umieszczania znaków

 1.  Znak trasy ma za zadanie wskazać użytkownikowi trasy właściwy kierunek wędrówki, potwierdzić słuszność wyboru drogi, upewnić o prawidłowej trasie wędrówki. Trasa musi być tak oznakowana, aby umożliwić wędrówkę po niej w obu kierunkach.
 2.  Płaszczyzna znaku (z wyjątkiem drogowskazów R-3) jest umieszczona prostopadle do osi drogi.
 3.  Na drogach publicznych znaki umieszcza się na istniejących lub zaprojektowanych słupach, zazwyczaj po prawej stronie drogi, zgodnie z zasadami zawartymi w przepisach o znakach i sygnałach na drogach, stanowiących załącznik do “Prawa o ruchu drogowym”. Znaki trasy rowerowej wolno umieszczać pod oznakowaniem konwencjonalnym dróg z wyjątkiem znaków zakazu i nakazu (wyjątki określa zarządzenie o znakach drogowych), a także z wyjątkiem znaków określających pierwszeństwo na skrzyżowaniu. Zaprojektowane słupy należy umieszczać 10 m od załomu krawędzi drogi na skrzyżowaniu lub 10 m za istniejącym znakiem drogowym (przy głównych drogach 20 m). Krawędź znaku powinna znajdować się 0,5 m od krawędzi pobocza lub 0,5-2,0 m od krawężnika (w linii istniejących znaków drogowych). Nie należy projektować znaków trasy rowerowej pod znakami ustawianymi okresowo (na okres zimy lub remontu drogi), a także pod oznakowaniem przejazdów kolejowych (znaki w administracji kolei) i znakami informacyjnymi nie należącymi do administratorów dróg publicznych.
 4.  Poza drogami publicznymi (na drogach gruntowych, leśnych itp.) znaki umieszcza się (maluje) na kontrastowym tle na istniejących pniach drzew, słupach, murach i ścianach lub na zaprojektowanych słupach drewnianych.
 5.  Na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych o utwardzonej nawierzchni i ruchliwych szerokich ulicach znaki umieszcza się po prawej stronie drogi.
 6.  Na wąskich bocznych drogach znaki umieszcza się w miejscach najlepiej widocznych przez rowerzystę, np. przy oznakowaniu zakrętu w pierwszej kolejności rozważa się ustawienie znaków po jego zewnętrznej stronie. Jeżeli po jednej stronie skrzyżowania znajdują się dwa znaki, to należy rozważyć możliwość przymocowania ich do jednego słupa.
 7.  Lokalizacja znaków względem drogi:
  1.  znak podstawowy (zwykły) R-1/Z (lub R-2) umieszcza się na prostych odcinkach:
   • za każdym skrzyżowaniem, przy drodze, którą szlak biegnie dalej (rys. 101÷118 z wyjątkiem rys. 103, 105 i 106), wyjątkowo naprzeciw wylotu bocznej drogi na jednym słupku (rys. 103),
   • w odstępach co około 500 m w przypadku braku skrzyżowań (rys. 105 i 106),
   • w przypadku prowadzenia trasy drogą rowerową lub ciągiem pieszo-rowerowym – pod każdym znakiem C-13 „rowerzyści” lub C-16-13 „piesi i rowerzyści” (np. rys. 114÷116),
   • w przypadku prowadzenia trasy chodnikiem dopuszczonym do ruchu rowerowego oznakowanych znakami C-16 i T-22, pod każdą tabliczką T-22,
   • w przypadku uzgodnienia prowadzenia trasy drogą zamkniętą dla ruchu pod każdą tabliczką T-22 znajdującą się pod znakami B-1 lub B-2 i D-3 (rys. 119 i 120); w przypadku prowadzenia trasy drogą jednokierunkową o szerokości minimum 5 m należy w przeciwnym kierunku wydzielić na jezdni pas ruchu dla rowerzystów o szerokości 1 m wykonując znak poziomy P-4, tj. linię podwójną ciągłą oraz co 100 m znaki poziome P-23 rower, przed skrzyżowaniem zaleca się ustawić znak pionowy A-7 ustąp pierwszeństwa i wykonać znak poziomy P-13 „linia warunkowego zatrzymania” (może np. wystąpić znak B-20 stop i znak poziomy P-12 „linia bezwzględnego zatrzymania”),
  2.  znak początku (końca) trasy R-1a/P umieszcza się na początku i końcu trasy, na tym samym słupie co tablica informacyjna lub drogowskaz, albo też w jego pobliżu, bezpośrednio przed pierwszym i za ostatnim znakiem podstawowym (rys. 104),
  3.  znak zmiany kierunku przebiegu trasy R-1b lub R-2a umieszcza się przed skrzyżowaniem, na którym trasa zmienia swój kierunek;
   • w przypadku wyznaczonych na jezdni pasów poziomych i konieczności zmiany pasa ruchu znak należy umieścić przed miejscem, w którym rowerzysta powinien sygnalizować wykonanie manewru zmiany pasa ruchu (rys. 107 i 108),
   • w przypadku uzgodnienia prowadzenia trasy drogą zamkniętą dla ruchu pod każdą tabliczką T-22 znajdującą się pod znakami B-21 i B-22 (rys. 119 i 120);
  4.  znaki kierujące na wprost R-3a/KZ umieszcza się przed skrzyżowaniami z szerokimi drogami, wyznaczonymi na jezdni pasami poziomymi do jazdy na wprost lub skrzyżowaniami z sygnalizacją świetlną (rys. 102),
  5.  znaki kierujące pod skosem R-3b i R-3d umieszcza się przed skrzyżowaniem więcej niż dwóch dróg, w szczególności przy drogach z pierwszeństwem przejazdu, przed skrętem w drogę odchodzącą skośnie od drogi dotychczasowej (rys. 109 i 110),
  6.  znaki ze strzałką załamaną podwójnie R-3c umieszcza się:
   • przy końcu drogi, jeżeli szlak biegnie dalej w tym samym kierunku, lecz drogą rozpoczynającą się w pobliżu (nie w osi dotychczasowej trasy, rys. 113 i 117),
   • przed zjazdem z ulicy na chodnik lub drogę rowerową (rys. 114),
   • przed przejazdem (przejściem) przez ulicę, jeżeli trasa biegnie chodnikiem lub drogę rowerową po jednej stronie ulicy, a następnie prowadzi jezdnią, chodnikiem lub drogę rowerową lub ciągiem pieszo-rowerowym po drugiej stronie ulicy (rys. 115 i 116),
  7. znaki kierujące kolejno w lewo w tył i w prawo R-3e umieszcza się przed skrzyżowaniami, na których nie można skręcić bezpośrednio w lewo z uwagi na wysepkę na skrzyżowaniu lub pas rozdzielający dwie jednokierunkowe jezdnie (rys. 118),
 8.  Znaki powinny być umieszczane w widocznym miejscu, najlepiej na wysokości oczu wędrującego (2,0 m od poziomu drogi), przy drogach publicznych na wysokości 2,5 m od poziomu pobocza, a w przypadku montowania znaków pod istniejącymi znakami drogowymi – bezpośrednio pod tymi znakami.
 9.  Na odcinkach, gdzie kilka szlaków prowadzi razem stosuje się wyłącznie znaki podwójne, potrójne, poczwórne i pięciokrotne, obowiązuje tzw. kolejność kolorów pasków, kropek i strzałek od góry do dołu lub od lewej do prawej: czerwony, niebieski, zielony, żółty lub czarny (rys. 117 i 118),
 10. Przed rozwidleniami tras stosuje się zestawienie na jednym słupie (drzewie) następującej kombinacji znaków umieszczonych jeden pod drugim: znaku kierującego na wprost R-3a dla szlaków biegnących dalej prosto, znaków kierujących pod skosem R-3b i R-3d dla szlaków zbaczających pod skosem i znaków R-1b dla szlaków skręcających w lewo lub w prawo (rys. 117 i 118).
 11.  Znaki uzupełniające o charakterze ostrzegawczym na drogach publicznych stosuje się w przypadku konieczności zasygnalizowania rowerzyście potrzeby zatrzymania się lub nawet zejścia z roweru i jego przeprowadzenia:
  1.  znaki ostrzegawcze „stromy zjazd” lub „stromy podjazd” stosuje się przed stromymi odcinkami dróg, po których przejazd jest niemożliwy lub niebezpieczny z uwagi na duże pochylenie podłużne lub złą nawierzchnię – koleiny, glina, trawa itp. (rys. 123),
  2.  znaki ostrzegawcze „schody w dół” lub „schody w górę” stosuje się przed schodami, po których zjazd jest niemożliwy lub niebezpieczny – brak pochylni dla niepełnosprawnych (rys. 122),
  3.  znaki ostrzegawcze z napisem „PROWADŹ ROWER” stosuje się przed przejściami dla pieszych przy których nie oznakowano przejazdów dla rowerzystów i przed odcinkami dróg i chodników, na których ruch rowerów jest zabroniony(rys. 124),
  4.  znaki ostrzegawcze z napisem „ZALECANE PROWADZENIE ROWERU PO PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH” stosuje się przed niebezpiecznymi skrzyżowaniami, na których nie ma przejazdów dla rowerzystów,
  5.  znaki informacyjne z napisem „PROM” stosuje się przed wjazdami na promy, dla upewnienia rowerzystów, że trasa prowadzi na drugą stronę rzeki i należy skorzystać z promu,
  6.  znaki ostrzegawcze przed skrzyżowaniem trasy rowerowej i trasy jeździeckiej stosowane są przed tymi skrzyżowaniami – odpowiednio znaki RJ przy trasie rowerowej i znaki RR przy trasie jeździeckiej.
  7.  znaki informacyjne z napisem „UWAGA! PRZEJAZD WAŁEM PRZECIWPOWODZIOWYM. NASTĘPNE ZNAKI PRZY ZJEŹDZIE Z WAŁU W ODLEGŁOŚCI …. km” stosuje się w przypadku przejazdu wałem, na którym nie ma możliwości prawidłowego umocowania znaków, a długość odcinka prowadzącego wałem przekracza 500 m.
 12.  Przejście trasy przez skrzyżowania i rozwidlenia dróg powinno być tak oznakowane, aby znak potwierdzający jej przebieg był dobrze widoczny ze skrzyżowania (rozwidlenia) niezależnie dla obu kierunków jazdy.
 13.  Nie należy malować znaków skrętu na cienkich drzewach lub słupach. w takim przypadku należy zastosować znaki metalowe na słupach.
 14.  Znaki dodatkowe określające przebieg trasy tematycznej umieszcza się przynajmniej na początku i końcu tej trasy, w obrębie rozwidleń tras rowerowych oraz na skrzyżowaniach, przy których zostały ustawione drogowskazy.
 15.  Tablice z siecią tras i drogowskazy powinny być ustawione na początku i końcu trasy oraz w punktach skrzyżowań tras, jak również w innych miejscach koncentracji ruchu rowerzystów. Drogowskazy powinny być ustawione również w miejscach skrzyżowań tras rowerowych z ważniejszymi drogami. Tablice i drogowskazy należy ustawić w miejscach umożliwiających rowerzystom zatrzymanie się poza obrębem jezdni w sposób nie utrudniający ruchu samochodów i pieszych.
 16.  Tablice dydaktyczne z opisem obiektu powinny być ustawione przy ważniejszych obiektach, takich jak: charakterystyczna dla danego terenu forma krajobrazu, zabytek przyrody, zabytek sztuki, architektury i kultury materialnej, miejsce historyczne.