Technika znakowania

 1. Znaki, drogowskazy i tablice informacyjne składające się na oznakowanie trasy muszą mieć estetyczny wygląd i być zgodne z niniejszą instrukcją. Gotowe znaki metalowe, tak jak wszystkie znaki drogowe muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa, winny być oznakowane znakiem producenta i literą „B”. Lica – ekrany znaków typu R-1, R-2 i odmian znaków typu R-3 powinny być wykonane z folii odblaskowej grupy 1, natomiast lica-ekrany znaków typu R-3 i tablic informacyjnych mogą być wykonane z folii nieodblaskowej. Treść ekranów tablic informacyjnych powinna stanowić jednolity wydruk na folii samoprzylepnej, zabezpieczonej folią transparentną przed promieniowaniem ultrafioletowym.
 2. Znaki i drogowskazy powinny być mocowane do słupów z rur ocynkowanych o średnicy 50 mm długości 3500 mm i pomalowanych w kolorze szarym, umocowanych w gruncie przy użyciu poprzeczek, gruzu i chudego betonu w sposób uniemożliwiający przekręcenie słupa. Przy wykonywaniu wykopu należy uważać na przebiegające w gruncie kable elektryczne i teletechniczne. Mocowanie znaków i drogowskazów do słupów powinno uniemożliwiać ich przekręcenie – zaleca się mocowanie znaków śrubami do słupa lub użycie obejm posiadających bolec zabezpieczający przed przekręceniem.
 3. Z uwagi na ograniczenie kosztów oznakowania zaleca się mocowanie znaków i drogowskazów – tam gdzie to jest możliwe – pod oznakowaniem konwencjonalnym dróg, w razie potrzeby z podniesieniem istniejących znaków drogowych przy zastosowaniu zwyżek słupów lub do istniejących słupów metalowych, betonowych i drewnianych przy użyciu płaskownika szerokości 30 mm lub taśmy stalowej szerokości minimum 10 mm,
 4. Dla ograniczenia możliwości kradzieży oraz ze względów estetycznych na terenach niezabudowanych i w lasach zamiast słupów z rur ocynkowanych zaleca się stosowanie dobrze zaimpregnowanych (niepalnych) słupów drewnianych o średnicy 120 mm lub kwadratowych 120 x 120 mm, do których można mocować znaki metalowe lub malować znaki (miniatury znaków) wprost na słupach. Przy wąskich drogach polnych, którymi przejeżdżają kombajny rolnicze zaleca się ustawianie niskich słupków umożliwiających ich swobodny przejazd.
 5. Znaki podstawowe i znaki zmiany kierunku przebiegu trasy poza drogami publicznymi zaleca się malować za pomocą szablonów lub wykonać je w innej technologii zapewniającej trwałość znaków.
  Przy malowaniu należy używać farb o sprawdzonych właściwościach, odpowiedniej gęstości i jakości. Zaleca się stosowanie farb ekologicznych w odcieniach: biała, czerwona jasna, niebieska jasna, zielona soczysta, żółta średnia i szara średnia. Podkład z białej farby należy pomalować dwukrotnie.
 6. Znaki należy kłaść na powierzchniach suchych, na odpowiednio przygotowanym podłożu. Ze względu na trwałość znaku nie należy ich malować po deszczu, w okresie mrozów, odwilży i mgieł. Do wyrównania powierzchni pnia drzewa służy ośnik, siekierka lub nóż; przy wycinaniu kory należy unikać kaleczenia drzew. Dodatkowo powierzchnię należy przygotować poprzez wyczyszczenie jej z porostów i pyłu drucianą szczotką.
 7. Unikać należy umieszczania znaków malowanych na martwych drzewach (suchych) i impregnowanych słupach (np. telefonicznych). Nie wolno umieszczać znaków na słupach energetycznych średniego i wysokiego napięcia.
 8. Umieszczając znaki na pniach drzew należy pamiętać, że gałęzie obciążone liśćmi i okiścią śnieżną mogą zasłonić znak. w razie potrzeby należy więc przyciąć gałązki. w czasie oznakowywania trasy należy wyciąć chwasty, krzaki i samosiejki, które mogą zasłaniać znaki (zarówno na trasach malowanych i oznakowywanych tabliczkami).
 9. Likwidowane znaki na tabliczkach należy zdemontować, a słupy wykopać i wyrównać pobocze lub chodnik w miejscu po słupie. Likwidowane znaki malowane lub ich części należy zamalować szarą farbą lub usunąć ośnikiem.