Konserwacja i odnawianie oznakowania tras

 1. Konserwacja oznakowania tras i szlaków rowerowych dzieli się na:
  1. konserwację bieżącą, polegającą na uzupełnieniu najpoważniejszych braków,
  2. całkowite lub częściowe odnowienie oznakowania trasy lub szlaku.
 2. Konserwacja bieżąca obejmuje usunięcie powstałych na trasie szkód i przeprowadzana jest:
  1. na wszystkich drogach co roku przed sezonem w marcu lub kwietniu, a w przypadku wystąpienia dużych zniszczeń – doraźnie. Znaki drogowe należy umyć i oczyścić z malowideł, zasłaniające znaki chwasty i gałęzie należy wyciąć,
  2. na drogach publicznych konserwacja oznakowania trasy rowerowej powinna być przeprowadzona dodatkowo na przełomie lipca i sierpnia,
  3. na trasach międzynarodowych i krajowych konserwacja powinna być przeprowadzona po raz trzeci we wrześniu lub październiku.
 3. Odnowienie oznakowania trasy lub szlaku obejmuje:
  1. w przypadku znaków malowanych odtworzenie wszystkich znaków, weryfikację ich prawidłowego położenia, zamalowanie znaków niepotrzebnych lub ich części wystających spod nowych znaków, ewentualnie wykonanie zmian w przebiegu trasy (przełożenie) zatwierdzonych uprzednio przez KTKol ZG PTTK,
  2. w przypadku znaków metalowych uzupełnienie wszystkich brakujących znaków i wymianę wszystkich uszkodzonych lub popsutych (nieestetycznych) znaków,
  3. w przypadku tras oznakowanych znakami o wzorach niezgodnych z obecnie obowiązującymi należy wymienić wszystkie znaki.
 4. Planowane odnowienie znaków malowanych i uzupełnienie znaków metalowych odbywa się co 3 lata, a w przypadku dobrego stanu oznakowania trasy po 4 latach. Na wspólnym odcinku przebiegu kilku tras należy równocześnie odnowić znaki wszystkich tras. Odnowienie oznakowania trasy winno być prowadzone w kierunku przeciwnym niż poprzednie odnowienie. Równolegle powinny być uzupełnione brakujące znaki metalowe.
 5. Planowana wymiana znaków metalowych nieodblaskowych odbywa się co 5 lat, a znaków odblaskowych co 10 lat.
 6. Przy odnawianiu trasy należy sprawdzić, czy zostały skasowane (zamalowane szarą farbą) stare znaki malowane np. na przełożonym odcinku trasy, źle umieszczone (nie podlegające odnawianiu).