Odbiór, rozliczanie i dokumentacja oznakowania tras

 1. Wysokość stawek na prace znakarskie finansowane przez ZG PTTK ustala zarządzeniem Sekretarz Generalny ZG PTTK.
 2. Pozostałe prace związane z oznakowaniem tras rowerowych i budową nawierzchni ścieżek rowerowych wykonuje się na podstawie kosztorysu zatwierdzonego przez inwestora.
 3. Przy dobrych warunkach atmosferycznych zespół znakarski powinien wykonać w ciągu dnia jedną z następujących prac:
  1. sprawdzenie i inwentaryzacja nowej trasy długości 10 km (zespół 2 osób),
  2. wymalowanie znaków na trasie długości 8 km (zespół 3 osób),
  3. oznakowanie tabliczkami trasy długości 4 km (przeciętnie 20 słupków i 40 znaków – zespół 2 osób).
 4. Odbioru prac znakarskich dokonuje komisja złożona z osób z uprawnieniami znakarza w składzie:
  1. w przypadku prac dofinansowywanych przez ZG PTTK – przedstawiciel KTKol PTTK lub upoważnionego oddziału PTTK zlecającej prace znakarskie,
  2. w przypadku prac zlecanych przez samorządy, inne organizacje lub firmy – przedstawiciel zleceniodawcy i projektant trasy lub szlaku,
  3. członek zespołu znakarskiego wykonującego pracę.
 5. Przy odbiorze komisja przebywa trasę w kierunku przeciwnym niż był odnawiany lub znakowany. w ciągu 1 dnia należy dokonać odbioru odcinka trasy długości 30 km. Komisja sporządza protokół odbioru prac znakarskich.
 6. w razie stwierdzenia usterek wykonujący prace zespół znakarski musi je usunąć bezzwłocznie, w terminie ustalonym w protokole.
 7. Na podstawie protokołu odbiorczego zespól znakarski przedkłada rachunek za wykonane prace, dołączając do tego kartotekę z zestawieniem zamontowanych znaków i tablic, a także wykaz zmian w oznakowaniu w stosunku do projektu. Oddział (jednostka) PTTK sporządza sprawozdanie merytoryczne i finansowe podpisane przez: prezesa (urzędującego członka zarządu), skarbnika (głównego księgowego) i kierownika grupy znakarzy (podkomisji ds. szlaków) i przesyła do właściwej komisji ZG PTTK. w przypadku prac finansowanych przez innych inwestorów oddział PTTK przesyła do ZG PTTK sprawozdanie merytoryczne.
 8. Komisja KTKol ZG PTTK wg przyjętych przez siebie zasad dokonuje kontroli prac znakarskich na wyrywkowo wybranych trasach i szlakach, co jest podstawą ich rozliczenia i przekazania dotacji.
 9. Ustala się następujący harmonogram planowania, wykonywania i rozliczania prac znakarskich dotowanych przez ZG PTTK:
  1. plany na przyszły rok należy składać do 15 października bieżącego roku;
  2. wykonanie prac znakarskich należy rozpocząć po podpisaniu umowy między ZG PTTK a Oddziałem PTTK i zakończyć terminie wskazanym w tej umowie, przy czym wszelkie rachunki i faktury mogą pochodzić wyłącznie z tego okresu czasu,
  3. rozliczenie z wykonanych prac należy przedłożyć do 30 dni po ich zakończeniu,
  4. wiosenny monitoring i bieżącą konserwację tras i szlaków rowerowych należy zakończyć do 30 kwietnia bieżącego roku.
 10. Ewidencja tras rowerowych prowadzona jest przez KTKol ZG PTTK, a na szczeblu województwa przez Regionalne Rady Turystyki Kolarskiej lub ich odpowiedniki.
 11. Każda grupa znakarska i Regionalna Rada Turystyki Kolarskiej prowadzą szczegółową dokumentację tras (każdy w swoim zakresie działania), na którą składają się:
  1. wykaz tras na terenie działania grupy znakarskiej,
  2. mapa co najmniej w skali 1:50000 (w centrach miast 1:25000), a w miarę możliwości w skali 1:25000 (w centrach miast 1:20000 lub 1:10000), z naniesioną projektowaną trasą i istniejącymi już trasami lub starym i nowym wariantem modyfikowanej trasy,
  3. marszruta przebiegu trasy z uwzględnieniem rodzaju nawierzchni dróg jakimi prowadzi,
  4. kartoteka trasy wraz z wykazem urządzeń na trasie (drogowskazy, tablice itp.), z zaznaczeniem terminów ich ustawienia lub odnowienia,
  5. projekt organizacji ruchu drogowego z wykazem znaków na tabliczkach,
  6. plany prac znakarskich,
  7. rozliczenia prac znakarskich.
 12. Wszelkie zatwierdzone zmiany przebiegu tras powinny być niezwłocznie naniesione w dokumentacji.