Ustalenia końcowe

 1. Niniejsza instrukcja została opracowana przez Komisję Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
 2. Interpretacja poszczególnych zapisów instrukcji oraz zalecenia szczegółowe w kwestiach technicznych znakowania oraz sposobu rozdziału dotacji centralnych pozostają w gestii Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK, natomiast w przypadku finansowania prac znakarskich przez inwestorów muszą być dodatkowo spełnione ich wymagania.
 3. Interpretacja zapisów dotyczących spraw finansowych i rozdziału dotacji centralnych na prace znakarskie pozostają w gestii Zarządu Głównego PTTK, natomiast w przypadku finansowania prac znakarskich przez innych inwestorów muszą być dodatkowo spełnione ich wymagania.
 4. Zarząd Główny PTTK i Komisja Turystyki Kolarskiej ZG PTTK, a tym samym niniejsza Instrukcja nie zajmują się budową dróg rowerowych i ciągów komunikacyjnych uwzględniających ruch rowerzystów. Zagadnienia te należą do właścicieli gruntów, zarządców dróg i specjalistycznych firm budowlanych w oparciu o przepisy dotyczące budownictwa drogowego.
 5. Komisja Turystyki Kolarskiej ZG PTTK i kadra znakarzy szlaków rowerowych mogą uczestniczyć w projektowaniu dróg rowerowych i infrastruktury dla rowerzystów.
 6. Zgodnie z polskim Prawem o Ruchu Drogowym ustawianie znaków drogowych, zarówno znaków szlaków rowerowych, jak i pozostałych nie wymaga żadnych uprawnień. Oznakowanie dodatkowe tras rowerowych zgodne z “Prawem o ruchu drogowym” i konieczne prace budowlane na trasach rowerowych wykonuje się na podstawie dokumentacji technicznej i kosztorysów. Jeżeli prawo budowlane tego wymaga prace wykonywane są przez uprawnione do tego osoby. Ustawianie czy też malowanie jakichkolwiek znaków musi być w całości zgodne z Ustawą o zamówieniach publicznych. o sposobie postępowania decyduje wartość całości planowanych prac przy trasie lub szlaku rowerowym, w tym prac znakarskich, prac drogowych i infrastruktury dla rowerzystów. w takich przypadkach, żeby stanąć do przetargu Oddział PTTK musi utworzyć ze specjalistyczną firmą budowlaną konsorcjum lub ustalić z tą firmą kto będzie podzleceniodawcą.
 7. Prace budowlane na trasach rowerowych mogą obejmować:
  1. wykonanie remontu drogi:
   • usunięcie drobnych ubytków i uszkodzeń w nawierzchni utwardzonej (najczęściej nawierzchni asfaltowej, z kostki lub płytek betonowych),
   • wyrównanie nawierzchni drogi żwirowej, tłuczniowej, żużlowej lub gruntowej,
   • naprawa lub oczyszczenie przepustów i rowków odwadniających,
  2. modernizacja drogi poprzez modernizację jej nawierzchni lub poszerzenie (wymagane zgłoszenie budowy):
   • wykonanie nawierzchni drogi asfaltowej lub z kostek betonowych niefazowanych, z obrzeżami lub krawężnikami,
   • wykonanie nawierzchni drogi żwirowej lub żużlowej.
  3. uporządkowanie poboczy ścieżki,
  4. budowę nowej drogi (wymagane zezwolenie na budowę).
  5. budowę drogi dla rowerów lub przystosowanie istniejącego chodnika na ciąg pieszo-rowerowy (wymagane zezwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy).
  6. remont lub budowę mostów i kładek (wymagane zezwolenie na budowę).
 8. Dostosowanie szlaku pieszego dla rowerów polega na:
  1. wykonaniu prac wymienionych powyżej i rozszerzeniu szlaku do szerokości minimum 1,5 m lub szerszej, zależnie od promienia łuku i spadku stoku,
  2. wytyczeniu tzw. wariantów rowerowych szlaku pieszego, omijających zbyt wąskie i strome odcinki szlaku pieszego, które stwarzają zagrożenie dla rowerzystów. Wykonanie wariantu rowerowego wymagające wycinki drzew i robót ziemnych należy uzgodnić z odpowiednimi instytucjami.
 9. Niniejsza instrukcja obowiązuje od dnia …