Informacje dodatkowe

 1. Minimalna szerokość budowanej jednokierunkowej ścieżki rowerowej powinna wynosić 1,5 m, a ścieżki dwukierunkowej - 2,0 m, a w rejonie przejazdów dla rowerzystów zalecane jest poszerzenie do 3,0 m. Zakręty powinny mieć promień wewnętrzny minimum 10 m, a w rejonie skrzyżowań – 2 m.
  Przy prowadzeniu ścieżki rowerowej przez jezdnię drogi klasy G (głównej) lub wyższej należy zastosować sygnalizację świetlną lub w przypadku braku miejsca zakończyć ścieżkę przed skrzyżowaniem (rower należy przeprowadzić korzystając z przejścia dla pieszych). Na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną zalecane jest odsunięcie ścieżki rowerowej od skrzyżowania.
 2. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych pozwala na zorganizowanie ruchu rowerowego w następujący sposób:
  • oznakowanie drogi dla rowerów znakiem pionowym C-13 i jej zakończenie znakiem C-13a, ewentualnie dodatkowo użycie znaków poziomych P-23, przy czym zaleca się wyasfaltowanie chodnika, ewentualnie w kolorze czerwonym,
  • oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego bez oddzielania ruchu pieszego i rowerowego znakiem pionowym C-16-13 i jej zakończenie znakiem C-13a, w przypadku projektowanego jednego kierunku ruchu dla rowerów pod znakami C-16-13 należy umieścić znak F-19 z symbolem roweru i strzałką podającą kierunek jazdy,
  • oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego z oddzieleniem ruchu pieszego i rowerowego znakiem pionowym C-13/16 lub C-16/13 i jej zakończenie odpowiednio znakiem C-13a (C-13/16a lub C-16/13a), dodatkowo użycie znaków poziomych P-1d lub P-2a oraz P-23, przy czym zaleca się wyasfaltowanie części chodnika przeznaczonej dla rowerzystów, ewentualnie w kolorze czerwonym, co umożliwi rezygnację z użycia znaków P-1d lub P-2a,
  • oznakowanie chodnika z dopuszczeniem na nim ruchu rowerowego znakiem pionowym C-16 z umieszczeniem pod nim tabliczki T-22 „nie dotyczy rowerów”,
  • oznakowanie pasa ruchu dla rowerów na jezdni przy użyciu znaków poziomych P-1c lub P-2b oraz P-23, a także zastosowanie znaków pionowych F-19 z zaznaczeniem pasa lub pasów ruchu dla rowerów,
  • oznakowanie przejazdu dla rowerzystów przy użyciu znaków pionowych D-6a i znaków poziomych P-11, a w przypadku równoległego oznakowania przejścia dla pieszych użycia zamiast znaków pionowych D-6a – znaków D-6b,
  • w przypadku nieoczekiwanych przez kierowców wyjazdów rowerzystów na jezdnię należy ustawić znaki pionowe A-24, np. z powodu istniejących przy skrzyżowaniu budynków lub ogrodzeń, a także w przypadku końca drogi dla rowerów prowadzącej przy jezdni,
  • umieszczenie tabliczki T-22 „nie dotyczy rowerów” pod znakiem pionowym B-1 „zakaz ruchu”,
  • umieszczenie tabliczki T-22 „nie dotyczy rowerów” pod znakiem pionowym B-2 „zakaz wjazdu”, B-21 lub B-22 „zakaz skręcenia odpowiednio w lewo lub w prawo” oraz znakiem D-3 „obowiązujący kierunek ruchu”, dodatkowo użycie znaków poziomych P-4 i P-23, co umożliwia jazdę rowerem „pod prąd”,
  • umieszczenie sygnalizatorów S-6 z sygnałami dla rowerzystów na skrzyżowaniach z przejazdami dla rowerzystów objętych sygnalizacją świetlną, zazwyczaj obok istniejących sygnalizatorów S-5 dla pieszych (potrzebne jest sprawdzenie, czy wystarczające jest zasilanie sygnalizacji w energię elektryczną i wykonanie ewentualnego projektu nowego zasilania, w przypadku nowej lokalizacji sygnalizatorów S-1, S-2 i S-3 dla samochodów niezbędne jest wykonanie nowego programu dla sygnalizacji świetlnej całego skrzyżowania),
  • umieszczenie sygnalizatorów S-5/S-6 z sygnałami dla pieszych i rowerzystów w miejsce istniejących sygnalizatorów S-5 dla pieszych na skrzyżowaniach z przejściami dla pieszych i przejazdami dla rowerzystów.
Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych GDDP zalecają, aby w przypadku złej widoczności przejazdu dla rowerzystów zastosować oznakowanie podporządkowania ruchu rowerzystów, poprzez ustawienie przy ścieżce rowerowej znaków pionowych A-7 lub B-20. Na skrzyżowaniach ścieżki rowerowej z bocznymi ulicami możliwe jest podporządkowanie ruchu samochodów i ustawienie tych znaków przy ulicy.

W rejonie skrzyżowań i w pobliżu miejsc, gdzie zwyczajowo parkują samochody należy w projektach technicznych rozważyć potrzebę zastosowania słupków U-12c wygradzających drogę dla rowerów i uniemożliwiającą parkowanie samochodów. Według standardów przyjętych dla Krakowa słupki segregujące powinny mieć wysokość do 0,6 m i być pozbawione ostrych krawędzi (wskazane zakończenie półsferyczne). W przypadku stosowania słupków zapobiegających wjazdowi na drogę rowerową, odległość między słupkami powinna wynosić 1,5 m. W przypadku stosowania słupków zapobiegających nielegalnemu parkowaniu wystarczające powinno być stosowanie słupków co 2,0 m.

W miejscach, gdzie wjechanie roweru z drogi dla rowerów lub wtargnięcie pieszego może być niebezpieczne należy rozważyć ustawienie ogrodzenia U-12a.