Oznakowanie szlaków

 1.  Wyróżnia się dwie grupy symboli do oznakowania turystycznego tras rowerowych:
  1.  znaki określające przebieg trasy (R-1, R-2 lub odmiany znaków R-3),
  2.  znaki informacyjne (m.in. drogowskazy R-3 i tablice informacyjne ze schematyczną siecią tras),
  3.  znaki dodatkowe określające przebieg trasy tematycznej,
  4.  znaki uzupełniające o charakterze ostrzegawczym.
 2.  Wszystkie znaki z wyjątkiem znaków dodatkowych mają białe tło i symbol roweru jak na znaku drogowym C-13 (rys. 1).
  Na drogach publicznych znaki wykonywane są jako znaki drogowe odblaskowe z folii typu 1, z metalowej blachy ocynkowanej grubości minimum 1,25 mm z podwójnie giętą krawędzią, pomalowanej w kolorze szarym.
  Na drogach publicznych w terenie niezabudowanym oraz poza drogami publicznymi (na drogach gruntowych, leśnych itp.) znak może być wykonany jako znak drogowy lub malowany na podłożu naturalnym (drzewa, słupy, mury itp.) bez czarnej obwódki. Obwódkę o szerokości 2÷3 cm w kolorze szarym lub czarnym wykonuje się tylko w przypadku namalowania znaku na białym tle.
  Przy drogach utwardzonych znaki mocowane są do stalowych ocynkowanych słupków (zalecane pomalowanie w kolorze szarym), a przy pozostałych drogach – do słupków drewnianych.
 3. Znaki określające przebieg trasy stanowią kwadrat o boku 200 mm. Wyjątkowo na trasach lokalnych, regionalnych i krajowych stosowane są znaki prostokątne o większych wymiarach.
 4.  Znaki określające przebieg trasy rowerowej międzynarodowej1):
  1.  każdy znak wykonany jest jako znak drogowy z białym licem, na nim wykonane w zielonym kolorze: obwódka o szerokości 10 mm, w górnej części znaku symbol roweru, poniżej litera “R” oraz cyfra oznaczająca numer trasy wysokości 50 mm,
  2.  wyróżnia się znaki:
   • podstawowe (zwykłe) R-2/Z, jak opisane powyżej (rys. 81),
   • kierunku przebiegu trasy, na których obok litery “R” i cyfry „n” oznaczającej numer trasy znajduje się strzałka kierunkowa (wzór strzałki na rys. 12a) skierowana grotem w lewo R-2a/L (rys. 82), w prawo R-2a/R (rys. 83), w górę R-2b/KZ (rys. 84), pod skosem w lewo w skos lub w prawo w skos (rys. 85 i 86), w lewo w tył lub w prawo w tył (rys. 89 i 90), względnie posiada podwójne załamanie (rys. 87 i 88, wzór strzałki na rys. 37a).
 5. Znaki określające przebieg trasy rowerowej krajowej, regionalnej i lokalnej:
  1.  na każdym znaku w jego górnej (R-1) lub bocznej (R-3) części znajduje się w czarnym kolorze symbol roweru, poniżej (lub obok) symbol w kolorze trasy (czerwony – C, niebieski – N, zielony – Z, żółty – Y lub czarny – S), stosuje się barwy: czerwony jasny, niebieski średni, zielony soczysty, żółty średni.
  2.  wyróżnia się znaki:
 6. Znaki wielokrotne, stosowane na odcinkach wspólnego przebiegu dwóch lub więcej tras (rys. 3÷6, 8÷11, 15÷22) w zależności od rodzaju drogi wykonane z metalowej blachy lub malowane, tło białe, u góry symbol roweru, u dołu paski, kropki lub strzałki w kolorach tras, w następującej kolejności licząc od góry: czerwony, niebieski, zielony, żółty lub czarny:
  1.  znaki podwójne D o wymiarach 270 x 200 mm,
  2.  znaki potrójne T o wymiarach 340 x 200 mm,
  3.  znaki poczwórne F o wymiarach 400 x 200 mm,
  4.  znaki pięciokrotne V o wymiarach 470 x 200 mm.
 7. Kierunkowskazy – znaki dodatkowe zmiany kierunku przebiegu trasy stosowane są w miejscach, gdzie trasa rozwidla się z powodu prowadzenia jej drogami o ruchu jednokierunkowym, wykonane z metalowej blachy:
  1.  na trasach międzynarodowych o wymiarach 200 x 200 mm (rys. 84÷90, patrz powyżej pkt. 4),
  2.  na trasach krajowych, regionalnych i lokalnych (rys. 23÷26, 29÷32, 38÷39, 45÷48) o wymiarach 200 x 330 mm, tło białe, u góry symbol roweru, po lewej lub prawej stronie symbolu roweru strzałka kierunkowa w kolorze trasy (czerwony, niebieski, zielony, żółty lub czarny), ewentualnie poniżej nazwa istotnej miejscowości na trasie i odległość w kilometrach (znaki na rys. 23rys. 24 występują tylko wyłącznie z nazwą),
  3.  na trasach lokalnych, regionalnych i krajowych znaki w wersji malowanej mogą – z uwagi na wymiary pni drzew – mieć wymiary 300 x 200 mm i strzałki umieszczone pod symbolem roweru.
 8. Znak uzupełniające o charakterze ostrzegawczym stanowią kwadrat o boku 200 mm, w niektórych przypadkach stosowane są znaki prostokątne o większych wymiarach, w zależności od rodzaju drogi wykonane z metalowej blachy lub malowane, tło białe, symbole i napisy w kolorze czarnym:
  1.  ostrzegawczy „stromy zjazd” (rys. 60),
  2.  ostrzegawczy „stromy podjazd” (rys. 61),
  3.  ostrzegawczy „schody w dół” (rys. 62, schody jak na znaku drogowym D-35),
  4.  ostrzegawczy „schody w górę” (rys. 63, schody jak na znaku drogowym D-35),
  5.  ostrzegawczy z napisem „PROWADŹ ROWER” (rys. 64), przed przejściem dla pieszych lub odcinkiem drogi z zakazem ruchu rowerów,
  6.  ostrzegawczy z napisem „ZALECANE PROWADZENIE ROWERU PO PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH” (rys. 65), przed niebezpiecznymi skrzyżowaniami, na których nie ma przejazdów dla rowerzystów,
  7.  informacyjny z napisem „PROM” (rys. 66), przed wjazdem na prom,
  8.  ostrzegawczy dla rowerzystów przed skrzyżowaniem z trasą jeździecką (rys. 67), z symbolem roweru u góry i z sylwetką jeźdźca na koniu u dołu,
  9.  ostrzegawczy dla jeźdźców przed skrzyżowaniem trasy jeździeckiej z trasą rowerową (rys. 68), z symbolem jeźdźca na koniu u góry i z symbolem roweru u dołu,
  10.  informacyjny z napisem „UWAGA! PRZEJAZD WAŁEM PRZECIWPOWODZIOWYM. NASTĘPNE ZNAKI PRZY ZJEŹDZIE Z WAŁU W ODLEGŁOŚCI …. km” (rys. 69), w przypadku przejazdu wałem, na którym nie ma możliwości prawidłowego umocowania znaków.
 9. Drogowskaz (znak drogowy typu R-3) wykonany jest jako znak drogowy o wymiarach 200 x 400 mm:
  1.  na trasach międzynarodowych (rys. 91÷93) tło białe, w zielonym kolorze: obwódka i linia podziałowa o szerokości 10 mm, na dużym polu w górnej części znaku symbol roweru, po lewej lub prawej stronie symbolu roweru strzałka kierunkowa (w lewo, w prawo lub prosto), poniżej nazwy miejscowości, do której trasa zmierza i odległości w kilometrach, na małym polu pionowo napisy z nazwą administratora trasy i napis „TRASA”, obok litera “R” oraz liczba oznaczająca numer trasy,
  2.  na trasach krajowych, regionalnych i lokalnych (rys. 54÷56) tło białe, linia podziałowa w kolorze czarnym, na dużym polu symbol roweru, poniżej nazwy miejscowości, do której trasa zmierza i odległości w kilometrach w kolorze czarnym, po lewej lub prawej stronie symbolu roweru strzałka kierunkowa (w lewo, w prawo lub prosto) w kolorze trasy (czerwony, niebieski, zielony, żółty lub czarny), na małym polu pionowo napisy z nazwą administratora trasy i napis „TRASA” z numerem trasy w kolorze czarnym, ewentualnie logo administratora trasy lub sieci tras rowerowych,
  3.  drogowskazy kierujące do obiektów lub miejscowości w bok od trasy (rys. 57÷59), jak w pkt. b/, lecz zamiast strzałki w kolorze trasy strzałka biała zaznaczona czarnym konturem.
  Na odwrocie znaku zaleca się umieszczać numer ewidencyjny znaku administratora trasy.
 10.  Tablica informacyjna z siecią szlaków o wymiarach minimum 400 x 600 mm (zalecane wymiary 700 x 1000 mm) wykonana z blachy stalowej o grubości 1,5 mm z zagiętymi krawędziami, tło białe, treść tablicy obejmuje schemat tras rowerowych w promieniu około 20 km od miejsca ustawienia tablicy, na schemacie kolorowe linie odpowiadające kolorom poszczególnych tras, przy liniach podane odległości w kilometrach pomiędzy sąsiednimi miejscowościami oraz numery tras i ewentualnie ich nazwy w kolorach tras, pozostałe napisy w kolorze czarnym, w legendzie symbol roweru, logo administratora trasy lub sieci tras rowerowych, a także nazwa administratora tras. Większe tablice powinny zawierać ponadto schematyczną mapę sieci tras rowerowych obejmującą sieć drogową i kolejową, zagospodarowanie turystyczne i ciekawostki krajoznawcze, cieki wodne i szczyty wzniesień oraz lasy. Zaleca się umieszczenie na tablicy informacji o podstawowych rodzajach znaków tras rowerowych.
 11. Tablica dydaktyczna z opisem krajoznawczym obiektu, wymiary i treść uzależniona od rangi obiektu, w legendzie symbol roweru, logo administratora trasy lub sieci tras rowerowych, a także nazwa administratora tras.
 12. Znaki dodatkowe określające przebieg trasy tematycznej:
  1.  podstawowe o wymiarach 100÷200 x 200 mm, zawierające logo trasy tematycznej podwieszane pod znakami typu R-1, R-2 i R-3 lub stanowiące dodatkową dolną część wspólnego znaku,
  2.  zmiany kierunku przebiegu o wymiarach dostosowanych do znaku, pod którym się znajdują, zawierające logo trasy tematycznej i ewentualnie strzałkę umieszczoną zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 5,
  3.  drogowskazy o wymiarach dostosowanych do potrzeb trasy tematycznej i zawierające jej logo, podwieszane pod drogowskazami trasy, z której oznakowania korzystają.
 13. Szlak pieszy lub jego odcinek, który jest przejezdny dla rowerzystów może być dodatkowo oznakowany drogowskazem z umieszczonym na nim symbolem roweru (rys. 70).

1) Proponowane jest zastąpienie znaków typu R-2 znakami dalekobieżnych tras rowerowych, których wzory nie zostały dotąd ostatecznie opracowane. Tymczasowo Ministerstwo Infrastruktury wyraziło zgodę na stosowanie systemu znaków wzorowanych na systemie duńskim.