Zasady projektowania tras

 1.  Rodzaje dokumentacji tras i szlaków rowerowych:
  •  koncepcja ogólna:
   • sieci tras rowerowych międzynarodowych i krajowych (głównych) tras na terenie Polski,
   • sieci tras i szlaków rowerowych województwa, powiatu lub gminy,
  •  koncepcje szczegółowe oraz związane z nią sugestie dotyczące zagospodarowania pod kątem potrzeb turystyczno-krajoznawczych, rekreacyjnych, wypoczynkowych i komunikacyjnych, a także modernizacji i remontu dróg:
   • poszczególnych tras rowerowych międzynarodowych i krajowych (głównych),
   • sieci tras i szlaków na terenie województwa, powiatu lub gminy,
  •  dokumentacja projektowa poszczególnych odcinków tras rowerowych, fragmentów sieci tras i szlaków rowerowych lub wariantu istniejącej trasy rowerowej stanowią (przy małym zakresie projektowanych prac rozbicie dokumentacji na części nie jest konieczne):
   • projekty organizacji ruchu drogowego (oznakowania trasy znakami turystycznymi i ustawienia przy trasie drogowskazów oraz tablic informacyjnych i dydaktycznych, a także ustawienia i wymalowania na jezdni dodatkowych znaków drogowych poprawiających bezpieczeństwo jazdy rowerzystów) dla odcinków prowadzących odcinkami dróg publicznych o nawierzchni utwardzonej, (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach wystarczająca jest dokumentacja uproszczona – szkice z podstawowymi wymiarami),
   • projekty budowlane drogi rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego, albo też modernizacji lub remontu dróg istniejących,
   • projekty małej architektury miejsc odpoczynku dla rowerzystów.
  • dokumentacja remontu oznakowania istniejących tras rowerowych, zawierająca inwentaryzację ubytków, projekt niezbędnych uzupełnień i zmian, a w razie potrzeby zmiany dotychczasowej organizacji ruchu projekt nowej organizacji ruchu.
 2. Każda koncepcja ogólna sieci tras i szlaków rowerowych zawiera:
  • część opisową z charakterystyką węzłów regionalnych, wykazem planowanych tras i szlaków, ich numeracją, kolorami znaków, przebiegiem przez ważniejsze miejscowości, krótką charakterystyką ważniejszych tras oraz uwagami o stanie zaawansowania projektowania i wykonawstwa poszczególnych tras czy szlaków,
  • część rysunkową ze schematem projektowanej sieci tras i szlaków rowerowych z zaznaczonym planowanym przebiegiem tras międzynarodowych i krajowych (głównych) oraz wybranych tras regionalnych i lokalnych.
 3. Koncepcje szczegółowe zawierają:
  •  część opisową:
   • wykaz planowanych tras, ich numerację i kolory znaków, wykaz jednostek administracyjnych wzdłuż poszczególnych tras i kilometraż z dokładnością co najmniej do 1 km,
   • wykazy parametrów technicznych poszczególnych tras (istniejące nawierzchnie dróg, pochylenia podłużne dróg ponad 6 %), wykazy ciekawostek krajoznawczych i obiektów zagospodarowania turystycznego, wykaz skrzyżowań lub styku z koleją i drogami z dużym ruchem samochodowym, ze wskazaniem dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych,
   • proponowany zakres rzeczowy prac na trasie: budowa ścieżek rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych, remonty dróg istniejących, oznakowanie trasy rowerowej, oznakowanie drogowe poprawiające bezpieczeństwo przejazdu rowerzystów, ewentualnie miejsca ustawienia tablic informacyjnych i dydaktycznych oraz budowa miejsc odpoczynku dla rowerzystów,
   • orientacyjne zestawienie kosztów z rozbiciem na poszczególne jednostki administracyjne,
   • uzgodnienia przebiegu z właścicielami i administratorami terenu, przez który przebiegają projektowane trasy,
  • część rysunkową:
   • fragment schematu planowanej sieci tras rowerowych z zaznaczonymi odcinkami projektowanych tras i szlaków,
   • skorowidz jednostek administracyjnych i arkuszy planów sytuacyjnych poszczególnych fragmentów projektowanych odcinków tras lub szlaków,
   • plany sytuacyjne tras w skali 1:25000, a w przypadku dużej zwartej zabudowy miejskiej w skali 1:10000,
   • profile podłużne projektowanych tras w skali około 1:2000/20000 (w przypadku występowania pochyleń podłużnych tras ponad 6 %).
 4. Wykonanie koncepcji szczegółowych każdej trasy i szlaku powinny poprzedzać studia dotyczące:
  •  potencjalnej atrakcyjności trasy, tj. stwierdzenia, czy trasa będzie udostępniała walory krajoznawcze (charakterystyczne dla danego terenu formy krajobrazu, zabytki przyrody żywej i nieożywionej, zabytki sztuki, architektury i kultury materialnej, pamiątki związane z historią Polski i regionu, walkami i martyrologią, ze znanymi postaciami historycznymi, ośrodki żywego folkloru i sztuki ludowej, parki etnograficzne i muzea) i ośrodki rekreacyjne (m.in. parki, tereny leśne, kąpieliska i baseny kąpielowe oraz inne obiekty rekreacyjno-sportowe); czy będzie przebiegał przez tereny niezdegradowane i ekologicznie atrakcyjne,
  •  przewidywanej frekwencji na trasie (w miarę możliwości),
  •  dostępności trasy lub szlaku (możliwości dojazdu do punktów początkowych i pośrednich środkami komunikacji zbiorowej),
  • stanu zagospodarowania turystycznego trasy lub szlaku, tj. zapewniania możliwości noclegu osobom korzystającym z niej,
  •  powiązań projektowanej trasy z istniejącą siecią tras, przy czym projektowana trasa nie może krzyżować się z inną trasą lub szlakiem oznaczoną tym samym kolorem.
 5. Przebieg trasy powinien być uzgodniony z:
  • właścicielami i administratorami (użytkownikami) terenów, przez które będzie przebiegać, a w szczególności administratorami dróg publicznych o nawierzchni utwardzonej,
  • władzami samorządowymi i administracją terenową (wojewodą, marszałkiem województwa, starostą, prezydentem miasta, burmistrzem, wójtem),
  •   nadleśnictwem, dyrekcją parku krajobrazowego lub narodowego,
  • wojewódzkim konserwatorem przyrody, wojewódzkim konserwatorem zabytków (w razie konieczności),
  • terenowym dowództwem Straży Granicznej w terenie nadgranicznym,
  • w terenie nadmorskim z Urzędem Morskim,
  • Zarządem Nieruchomości PKP na terenach kolejowych,
  •  Dowódcą Garnizonu na terenach wojskowych,
  • w rejonie wałów przeciwpowodziowych i budowli hydrotechnicznych z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych.
 6. Dokumentację projektową nowej trasy (grupy tras) lub nowego wariantu istniejącej trasy rowerowej stanowią (przy małym zakresie projektowanych prac rozbicie dokumentacji na części nie jest konieczne):
  •  projekt organizacji ruchu drogowego (oznakowania trasy znakami turystycznymi i ustawienia przy trasie drogowskazów oraz tablic informacyjnych i dydaktycznych, a także ustawienia i wymalowania na jezdni dodatkowych znaków drogowych poprawiających bezpieczeństwo jazdy rowerzystów) dla odcinków prowadzących odcinkami dróg publicznych o nawierzchni utwardzonej, (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach wystarczająca jest dokumentacja uproszczona – szkice z podstawowymi wymiarami),
  •  projekt budowy ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego, albo też remontu lub modernizacji dróg istniejących (zgodnie z Prawem Budowlanym w przypadku remontu lub modernizacji zazwyczaj wystarczająca jest dokumentacja uproszczona – szkice z podstawowymi wymiarami),
  •  projekt budowy miejsc odpoczynku dla rowerzystów (obowiązują przepisy Prawa Budowlanego dotyczące obiektów małej architektury).
 7.  Projekt organizacji ruchu drogowego dla trasy rowerowej zawiera:
  • część opisową:
   • wykaz projektowanych tras i szlaków, ich numerację i kolory znaków, wykaz jednostek administracyjnych wzdłuż poszczególnych tras i szlaków, kilometraż z dokładnością co najmniej do 0,1 km, a także wyszczególnienie skrzyżowań tych tras i szlaków z drogami krajowymi, wojewódzkimi i powiatowymi, a także innymi drogami o dużym natężeniu ruchu samochodowym,
   • wykazy parametrów technicznych poszczególnych tras (istniejące nawierzchnie dróg, pochylenia podłużne dróg ponad 6 %),
   • propozycje rozwiązań poprawiające bezpieczeństwo ruchu rowerzystów, a w szczególności propozycje ustawienia znaków drogowych pionowych i wymalowania znaków drogowych poziomych,
   • wzory wszystkich zastosowanych znaków i drogowskazów trasy rowerowej,
   • wykaz projektowanych znaków drogowych
   • zestawienie ich projektowanego rozmieszczenia w terenie i wykaz zbiorczy oznakowania,
   • w przypadku braku koncepcji wykaz ciekawostek krajoznawczych i obiektów zagospodarowania turystycznego wzdłuż projektowanych tras,
   • omówienie zagadnień projektowych ujętych w pozostałych częściach dokumentacji, a w szczególności wykaz propozycji dostosowania szerokości i nawierzchni dróg dla potrzeb ruchu rowerowego oraz wykaz skrzyżowań lub styków z koleją i drogami z dużym ruchem samochodowym, ze wskazaniem dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, z podaniem rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo ruchu rowerzystów,
   • kosztorys inwestorski lub preliminarz wydatków z rozbiciem na poszczególne jednostki administracyjne,
   • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru prac budowlanych,
   • kopie uzgodnień z właścicielami i użytkownikami terenów, przez które będzie przebiegała projektowana trasa lub szlak,
   • uzgodnienie lokalizacji projektowanych nowych znaków drogowych z administratorami poszczególnych dróg (przy prowadzeniu trasy drogą krajową lub skrzyżowanie trasy z taką drogą – Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, odpowiednio dla dróg wojewódzkich – Zarząd Dróg Wojewódzkich i Urząd Marszałkowski, dla dróg powiatowych – Starostwo Powiatowe, dla ulic w miastach na prawach powiatu – Urząd Miasta.
  • część rysunkową:
   • fragment schematu projektowanej sieci tras i szlaków rowerowych z zaznaczonymi odcinkami projektowanych tras i szlaków,
   • skorowidz jednostek administracyjnych i arkuszy planów sytuacyjnych poszczególnych fragmentów projektowanych odcinków tras i szlaków,
   • plany sytuacyjne tras w skali 1:25000, a w przypadku dużej zwartej zabudowy miejskiej w skali 1:10000 z zaznaczonymi miejscami ustawiania znaków tras rowerowych (w razie potrzeby projekt powinien zawierać skorowidz arkuszy tych planów sporządzony na mapie w skali 1:50000),
   • projekt ekranu tablicy informacyjnej z aktualną siecią tras rowerowych,
   • szkice lokalizacyjne ustawiania znaków przy skrzyżowaniach z drogami krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi i pozostałymi oraz lokalizacją istniejących i projektowanych znaków drogowych w obrębie tych skrzyżowań,
   • profile podłużne projektowanych tras w skali około 1:2000/20000 (w przypadku braku koncepcji i występowania pochyleń podłużnych tras ponad 6 %).
 8. Projekty budowy ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego, remontu lub modernizacji dróg istniejących oraz budowy miejsc odpoczynku dla rowerzystów sporządzane są zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym.
 9.  Niedopuszczalne jest dokonywanie samowolnych zmian w sieci tras i szlaków rowerowych przed każdorazowym zatwierdzeniem projektu zmiany.
 10.  Trasy i szlaki rowerowe mogą nosić własne nazwy. Trasy i szlaki przebiegające przez tereny związane z życiem i działalnością sławnych ludzi, mogą być nazwane ich imieniem. Nazwy lub imiona szlaków nadaje Prezydium Zarządu Głównego PTTK po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK.