Organizacja prac znakarskich

 1.  Koordynacją wszystkich prac związanych z siecią szlaków zajmuje się ZG PTTK, który w sprawach dotyczących oznakowania turystycznego tras rowerowych działa w porozumieniu z Komisją Turystyki Kolarskiej ZG PTTK.
 2.  Koordynacją wszystkich prac związanych z siecią szlaków rowerowych zajmuje się w imieniu Zarządu Głównego Komisja Turystyki Kolarskiej ZG PTTK. W szczególności do zakresu działania wyżej wymienionej Komisji należy:
  •  prowadzenie ewidencji tras i szlaków rowerowych i nadawanie kodowych oznaczeń nowym szlakom oraz rozpatrywanie wniosków o nadanie nazw i imion szlakom (w celu uniknięcia nadania tej samej nazwy kilku szlakom),
  •  prowadzenie dokumentacji dotyczącej przebiegu tras i szlaków oraz wszelkich zmian w ich sieci, wraz z informacjami o aktualnym stanie ich oznakowania (daty ostatnich przeprowadzonych prac znakarskich),
  • prowadzenie doraźnych kontroli oznakowania na losowo wybranych trasach i szlakach,
  • rozdział dotacji państwowych uzyskanych przez PTTK na prace znakarskie na trasach rowerowych międzynarodowych i krajowych (głównych),
  •  zatwierdzanie planów i sprawozdań z realizacji prac znakarskich wykonywanych przez znakarzy PTTK,
  • nadawanie uprawnień znakarskich, prowadzenie ewidencji znakarzy oraz nadzorowanie kursów znakarskich.
  •  opracowanie koncepcji sieci dalekobieżnych tras rowerowych oraz związanego z nią zagospodarowania pod kątem potrzeb komunikacyjnych, rekreacyjnych i turystycznych,
  •  wykonywanie dokumentacji projektowej, a także realizacja wybranych tras rowerowych na podstawie uzyskanych środków finansowych,
  •  inicjowanie realizacji tras rowerowych przez oddziały PTTK, inne organizacje społeczne i jednostki samorządu terytorialnego,
 3. Prace znakarskie wykonują znakarze szlaków turystycznych PTTK powoływani na podstawie odrębnego regulaminu przyjętego uchwałą Zarządu Głównego PTTK nr 287/XVI/2008 z dnia 25 października 2008 r.
 4. Podstawową jednostką organizacyjną prowadzącą prace znakarskie jest grupa znakarska, składająca się z osób posiadających uprawnienia znakarza. Grupy znakarskie działają na określonym terenie przy oddziałach, strukturach regionalnych PTTK lub niezależnie z upoważnienia właściwej komisji ZG PTTK.
 5. Prace znakarskie wykonuje przynajmniej dwuosobowy zespół znakarzy, przy czym co najmniej jedna osoba musi posiadać uprawnienia znakarza, tj. aktualną legitymację znakarza i zlecenie do prowadzenia prac znakarskich na danym terenie.
 6. Zakres czynności grupy znakarzy obejmuje:
  •  opracowywanie i przechowywanie szczegółowej dokumentacji technicznej dotyczącej wszystkich tras rowerowych znajdujących się na terenie działalności tej grupy,
  •  okresową kontrolę stanu tras,
  •  udział w odbiorach prac znakarskich,
  •  rozliczanie prac znakarskich,
  •  inicjowanie powstawania nowych tras rowerowych uzupełniających istniejącą sieć,
  •  monitoring istniejących tras i szlaków rowerowych na terenie działania grupy.
 7. Zakres czynności zespołu znakarskiego obejmuje:
  •  konserwację oznakowania tras i szlaków rowerowych będących pod ich opieką (przynajmniej 1 raz w roku przed sezonem),
  • znakowanie nowych szlaków i odcinków tras rowerowych,
  •  likwidację oznakowania tras i szlaków rowerowych w uzasadnionych przypadkach,
  •  wykonywanie zatwierdzonych przez KTKol ZG PTTK korekt przebiegu istniejących tras i szlaków rowerowych,
  • prowadzenie monitoringu istniejących tras i szlaków rowerowych.