Śląska Sieć Tras RowerowychRegulamin


  1. Śląska Sieć Tras Rowerowych jest własnością społeczną, tworzoną wspólnie przez samorządy, instytucje, organizacje, firmy i osoby prywatne na zasadzie dobrowolności.
  2. Dysponentem koncepcji i logo Śląskiej Sieci Tras Rowerowych jest Śląski Klub Znakarzy Tras Turystycznych przy Oddziale Kolejowym PTTK w Gliwicach.
  3. Prawa autorskie Śląskiej Sieci Tras Rowerowych są własnością Piotra Rościszewskiego, który jako członek Śląskiego Klubu Znakarzy Tras Turystycznych wyraził zgodę na korzystanie z nich zgodnie z poniższymi warunkami.
  4. Prawa autorskie Śląskiej Sieci Tras Rowerowych nie obejmują tras, które zostały do niej adoptowane, z wyjątkiem ich numeracji. W tym przypadku prawa autorskie należą do ich autorów lub administratorów. Przekazanie praw autorskich fragmentu tej sieci może nastąpić drogą zakupienia dokumentacji jej koncepcji lub oznakowania, względnie zakupienia licencji w przypadku gdy dokumentację wykonuje inny projektant.
  5. Koncepcja ogólna obejmująca trasy rowerowe pokazane na mapach w skali 1:50000 lub 1:10000 ma charakter orientacyjny, ponieważ nie wszystkie z tras zostały sprawdzone w terenie, nie prowadzono też szczegółowych analiz wyboru wariantów tam, gdzie takie wariantowe przebiegi są możliwe. Dalsze uszczegółowienie koncepcji następuje poprzez zgłaszanie uwag autorowi lub a jego własnej inicjatywy.
  6. Realizacja tras w terenie może nastąpić po ustaleniu ich ostatecznego przebiegu. Trasy, których oznakowanie wymaga budowy dróg dla rowerów, ciągów pieszo-rowerowych, modernizacji lub remontu nawierzchni drogowych, można oznakować dopiero po wykonaniu niezbędnej infrastruktury drogowej.
  7. Dokumentacja może być wykonywana dwu- lub jednofazowo. Dokumentacja dwufazowa jest niezbędna w przypadku trudności w ustaleniu ostatecznego przebiegu trasy i zakresu niezbędnych prac inwestycyjno-remontowych przy infrastrukturze drogowej. Pierwsza faza powinna obejmować wykonanie koncepcji, a druga projektów technicznych wynikających z koncepcji. Dokumentacja jednofazowa jest wystarczająca w przypadku braku kontrowersji co do ostatecznego przebiegu trasy, a w szczególności braku równoczesnej potrzeby poprawiania infrastruktury drogowej.
  8. Przyjmuje się, że przy planowaniu, projektowaniu i wykonawstwie oznakowania tras rowerowych wolno stosować wyłącznie standardy wynikające z instrukcji znakowania szlaków turystycznych PTTK i uszczegółowione w instrukcji znakowania tras rowerowych ŚKZTT PTTK. Standardy te przewidują wyłącznie 5 kolorów tras ze znakami R-1 i R-3, przy czym za kolor trasy uważa się kolor pasków, kropek i strzałek, a także znaki R-2 dla tras międzynarodowych. Trasy jednego koloru nie mogą krzyżować się ze sobą, rozwidlać się, a jedynie łączyć końcami. Dopuszcza się dodatkowe oznakowanie krótkich dojazdów w bok od trasy zasadniczej przy pomocy znaków R-1 i R-3 w kolorze białym (czarne kontury pasków i strzałek).
  9. W przypadku konieczności wybudowania, modernizacji lub remontu infrastruktury rowerowej, do czasu ukazania się przepisów ogólnopolskich, należy stosować m.in. standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa lub ewentualnie analogiczne standardy z innych miast.
  10. Trasy rowerowe korzystają zazwyczaj z istniejących dróg publicznych, będących własnością gminną lub w zarządzie instytucji i przedsiębiorstw państwowych. W innych przypadkach konieczne jest uregulowania spraw własnościowych lub spisanie umów użyczenia między zainteresowanymi samorządami a właścicielami tych dróg.
Uwaga


Niniejszy regulamin jest jedynie próba uporządkowania najważniejszych problemów występujących podczas rozbudowy Śląskiej Sieci Tras Rowerowych i nie zastępuje obowiązujących przepisów i normatywów.

Opracowanie
Piotr Rościszewski