Ustawa „Prawo wodne”

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne (Dz. U. 2001.115.1229 z dnia 11 października 2001 r.)

WYCIĄG
Dział I. Zasady ogólne
Rozdział 1. Przepisy ogólne


2. Przepisy ustawy dotyczące:
  1. urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do:
        d) prowadzonych przez … wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych … oraz innych urządzeń,
Dział V. Ochrona przed powodzią oraz suszą

Art. 85. 1. Dla zapewnienia szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych zabrania się:
  1. przejeżdżania przez wały oraz wzdłuż korony wałów pojazdami, konno lub przepędzania zwierząt, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych,
  2. uprawy gruntu, sadzenia drzew lub krzewów na wałach oraz w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału,
  3. rozkopywania wałów, wbijania słupów, ustawiania znaków przez nieupoważnione osoby,
  4. wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów oraz rowów w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału,
  5. uszkadzania darniny lub innych umocnień.
3. Marszałek województwa może, w drodze decyzji, zwolnić od niektórych zakazów określonych w ust. 1.

Art. 86. 1. W przypadku wykonania na wale przeciwpowodziowym lub w jego pobliżu, albo na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią, robót lub innych czynności, które mogą utrudnić ochronę przed powodzią, a nie zostały objęte decyzją, o której mowa w … art. 85 ust. 3, organ właściwy do wydania tej decyzji może nakazać, w drodze decyzji, przywrócenie stanu poprzedniego na koszt tego, kto je wykonał.