Ustawa O LASACH z dnia 28 września 1991 r.
(Dz. U. Nr 101 poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 85, Nr 54, poz. 254, z 1994 r, Nr 1 poz. 3, Nr 127, poz. 627, z 1995 r. 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 121, poz. 770, Nr 160, poz. 1079 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668)

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa określa zasady zachowania ochrony i powiększania zasobów leśnych oraz zasady gospodarki leśnej w powiązaniu z innymi elementami środowiska i z gospodarką narodową.

Art. 2. Przepisy ustawy stosuje się do lasów, bez względu na formę ich własności.

Art. 3. Lasem w rozumieniu ustawy jest grunt:

   - o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną … lub przejściowo jej pozbawiony:
     - przeznaczony do produkcji leśnej lub
     - stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego albo
     - wpisany do rejestru zabytków,

     - związany z gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu,drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia turystyczne.

Art. 4. Lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa zarządza Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, zwane dalej " Lasami Państwowymi".

Przepisu ust. 1 nie stosuje się do lasów:

   - będących w zarządzie parków narodowych,
   - wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
   - będących w użytkowaniu wieczystym na mocy odrębnych przepisów.

Nadzór nad Lasami Państwowymi sprawuje minister ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa.

Art. 6. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

   - właściciel lasu - osobę fizyczną lub prawną będącą właścicielem albo użytkownikiem wieczystym lasu oraz osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej będącą posiadaczem samoistnym, użytkownikiem, zarządcą lub dzierżawcą lasu,

   - plan urządzenia lasu - podstawowy dokument gospodarki leśnej opracowywany dla określonego obiektu, zawierający opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej,

   - drogi leśne - drogi położone w lasach nie będące drogami publicznymi w rozumieniu przepisów o drogach publicznych,

   - program ochrony przyrody - część planu urządzenia lasu zawierającą kompleksowy opis stanu przyrody, zadania z zakresu jej ochrony i metody ich realizacji, obejmującą zasięg terytorialny nadleśnictwa.

Rozdział 2. Gospodarka leśna

Art. 13b. W celu promocji trwale zrównoważonej gospodarki leśnej oraz ochrony zasobów przyrody w lasach dyrektor generalny może, w drodze zarządzenia, ustanawiać leśne kompleksy promocyjne.

W skład leśnych kompleksów promocyjnych wchodzą lasy będące w zarządzie Lasów Państwowych. Do leśnych kompleksów promocyjnych mogą być włączane lasy innych właścicieli, na ich wniosek.

Leśne kompleksy promocyjne są obszarami funkcjonalnymi o znaczeniu ekologicznym, edukacyjnym i społecznym, dla których działalność określa jednolity program gospodarczo-ochronny, opracowywany przez właściwego dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.

Rozdział 4. Plan urządzenia lasu

Art. 18.

1.Plan urządzenia lasu sporządza się z zastrzeżeniem ust. 2 na 10 lat, z uwzględnieniem:

   - przyrodniczych i ekonomicznych warunków gospodarki leśnej,
   - celów i zasad gospodarki leśnej oraz sposobów ich realizacji, określonych dla każdego drzewostanu i urządzanego obiektu, z uwzględnieniem lasów ochronnych.

Art. 19.

1. Plany urządzenia lasu sporządza się dla lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Uproszczone plany urządzenia lasu, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, sporządza się dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz dla lasów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Art. 20. W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się ustalenia planów urządzenia lasu dotyczące granic i powierzchni lasu, w tym lasów ochronnych.

Rozdział 5. Zasady udostępniania lasów

Art. 26.

1.Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, są udostępniane dla ludności.

2.Stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące:

  1.uprawy leśne do 4 m wysokości,
  2.powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne,
  3.ostoje zwierząt,
  4.źródliska rzek i potoków,
  5.obszary zagrożone erozją.

3.Nadleśniczy wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa gdy:

  1.wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego,
  2.występuje duże zagrożenie pożarowe,
  3.wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą lasu lub pozyskaniem drewna.

Lasy objęte stałym lub okresowym zakazem wstępu, z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 2 pkt 1, oznacza się tablicami z napisem " zakaz wstępu " oraz wskazaniem przyczyny i terminu obowiązywania zakazu. Obowiązek ustawiania i utrzymywania znaków ciąży na nadleśniczym w stosunku do lasów będących w zarządzie Lasów Państwowych oraz właścicielach pozostałych lasów.

Art. 28. Właściciel lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa może zakazać wstępu do lasu, oznaczając ten las tablicą z odpowiednim napisem.

Art. 29.

1.Ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Nie dotyczy to inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb.

1a. Jazda konna w lesie dopuszczalna jest tylko drogami leśnymi wyznaczonymi przez nadleśniczego.

2.Postój pojazdów, o których mowa w ust. 1, na drogach leśnych jest dozwolony wyłącznie w miejscach oznakowanych.

Imprezy sportowe oraz inne imprezy o charakterze masowym organizowane w lesie wymagają zgody właściciela lasu.

Art. 30.

1. W lasach zabrania się:

  j. biwakowania poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu lub nadleśniczego,

3.W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

  1.rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
  2.korzystania z otwartego płomienia,
  3.wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.

Rozdział 6. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Art. 32. Lasy Państwowe jako państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej reprezentują Skarb Państwa w zakresie zarządzanego mienia.

W skład Lasów Państwowych wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

  1.Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych,
  2.regionalne dyrekcje Lasów Państwowych,
  3.nadleśnictwa,
  4.inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.