powrót  

Piotr Rościszewski, Pyskowice, 2004-06-15

Urząd Miejski w Leśnicy
W.P. Hubert Kurzal, Burmistrz
ul. 1 Maja 9
47-150 LEŚNICA

dotyczy: oznakowania tras rowerowych

W 2002 r. proponowaliśmy waszej Gminie współpracę w zakresie prawidłowego oznakowania tras rowerowych, zgodnie z proponowanym przez nas jednolitym dla całego Górnego Śląska projektem Rowerem po Śląsku. Zgodnie z tym projektem wykonaliśmy dokumentację dla gmin Ujazd, Strzelce Opolskie i Zdzieszowice. Zainteresowanie tym projektem wyraziła również gmina Kędzierzyn-Koźle. W 2003 r. projekt został uwzględniony prze Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Opolu. Sądziliśmy, że wykonywane samodzielnie przez Waszą Gminę trasy rowerowe również będą uwzględniać nasz projekt i umożliwią bezkonfliktowe wędrówki rowerowe w rejonie Góry Św. Anny.

We wrześniu 2002 r. przesłaliśmy pismo, w którym wyrażaliśmy obawę, czy Wasza Gmina potrafiła nawiązać współpracę z osobami, które mają doświadczenie w wykonywaniu oznakowania tras rowerowych. Obecnie nasze obawy potwierdziły się. Trasy rowerowe, które zostały przez oznakowane na terenie Waszej Gminy swoim poziomem daleko odbiegają od przyjętych w tym zakresie standardów. Ponadto trasy te są rozbieżne z projektem Rowerem po Śląsku, co powoduje, że zupełnie nie pasują do rozwiązań przyjętych w gminach sąsiadujących z gminą Leśnica.

Przesyłamy w załączeniu zaktualizowaną mapę, która obejmuje komplet projektowanych przez nas tras rowerowych według projektu Rowerem po Śląsku. Zwracamy uwagę, że gmina Zdzieszowice wykonuje obecnie przebiegające przez jej teren odcinki tras nr 52 i 152, a w następnej kolejności zamierza wykonać odcinki tras nr 9, 154 i 202. Dalszy brak współpracy przy realizacji tras rowerowych i realizowanie przez Waszą Gminę rozbieżnych projektów grozi tym, że turyści rowerowi nie będą mieli z wykonanych tras większego pożytku.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe uwagi dotyczące wykonanych przez Waszą Gminę tras rowerowych.

Trasa czerwona Góra Św. Anny – Leśnica – Raszowa – Łąki Kozielskie rozpoczyna się nieprawidłowo przy tablicy z nazwą miejscowości, zamiast na Rynku, co powoduje, że początek trasy jest trudny do odnalezienia. Trasa posiada w Raszowej i Łąkach Kozielskich odgałęzienia, co jest niezgodne z przyjętymi w Polsce standardami. Na odcinku Góra Św. Anny – Raszowa przebieg tej tras dubluje się z trasą nr 9 w kolorze niebieskim. Z Raszowej w stronę Kłodnicy trasa powinna biec lasem, a nie drogą dla samochodów. W Łąkach Kozielskich kolor czerwony odgałęzienia trasy koliduje z trasą nr 218, również w kolorze czerwonym.

Trasa niebieska Poręba – Leśnica – Łąki Kozielskie przebiega nieprawidłowo przez cmentarz, chociaż może go bez problemu ominąć. Osoba, która wykonywała projekt tej trasy nie potrafiła rozwiązać prawidłowo ani przebiegu trasy w tym miejscu, ani jej oznakowania. Kolor niebieski trasy koliduje z trasą nr 9, również w kolorze niebieskim.

Trasa żółta Czarnocin – Poręba – Góra Św. Anny została poprowadzona prawidłowo, chociaż spodziewaliśmy się poprowadzenia jej równolegle z przebiegiem czerwonego szlaku pieszego. W terenie znaleźliśmy oznakowanie tej trasy w Porębie, natomiast brak jest zupełnie oznakowania na Górze Św. Anny, co powoduje, że odnalezienie jej jest niemożliwe.

Trasa zielona Leśnica – Lichynia – Zalesie Śląskie prowadzi cały czas ruchliwymi drogami dla samochodów, co podważa zupełnie sens jej istnienia. Na odcinku Lichynia – Zalesie Śląskie trasa została skierowana na chodnik, przy którym poza jednym wyjątkiem brak jest znaków dopuszczających na nim ruch rowerów, co powoduje, że jazda chodnikiem jest niezgodna z Prawem o ruchu drogowym. Trasa ta posiada w Zalesiu Śląskim odgałęzienie do Czarnocina, co jest niezgodnie z przyjętymi w Polsce standardami. Zarówno w Leśnicy, jak i w Czarnocinie kolor zielony trasy koliduje z kolorem zielonym trasy nr 154, a przebieg odgałęzienia do Czarnocina dubluje się z przebiegiem trasy nr 176 w kolorze czarnym.

Trasa czarna Lichynia – Granica – rez. „Grafik” – Czarnocin w znacznej części dubluje przebieg trasy czerwone nr 218 i trasy zielonej nr 154, a jej kolor koliduje z trasą nr 176.

W Leśnicy brak jest wyraźnego węzła wszystkich tras rowerowych, ani też wyraźnego połączenia tras niebieskiej i zielonej z trasą czerwoną. Nieprawidłowo wykonane rozwiązanie tras czerwonej i niebieskiej znajduje się jedynie koło kąpieliska.

Osobnym problemem jest nieprawidłowe oznakowanie wszystkich tras rowerowych, niezgodnie z przyjętymi w Polsce standardami. Nieprawidłowo oznakowano wszystkie zakręty tras – są znaki ze strzałkami przed zakrętami, natomiast brakuje znaków z paskami za skrzyżowaniami. Projektant i wykonawca oznakowania mieli też problemy z prawidłowym oznakowaniem niektórych sytuacji drogowych, myląc kształty znaków R-1 i R-3, a także wymyślając znaki ze strzałką z dwoma grotami. Na prostych odcinkach tras brak jest znaków z paskami za większością skrzyżowań. Szacujemy, że przy trasach ustawiono tylko około 30 % potrzebnych znaków, co znacznie utrudnia prawidłowe poruszanie się rowerzystów po tych trasach. Dodatkowym utrudnieniem jest brak dostatecznej liczby drogowskazów, a także zupełny brak tablic informacyjnych z mapą wykonanych tras rowerowych.

Wnioski dotyczące uzyskania zgodności tras rowerowych z przyjętymi standardami:
  1. Kolory tras rowerowych powinny zostać dostosowane do kolorów tras dochodzących z zewnątrz do granic gminy Leśnica. W szczególności dotyczy to dalekobieżnej trasy nr 9.
  2. Trasy rowerowe nie mogą mieć odgałęzień oznakowanych w tym samym kolorze.
  3. W Leśnicy i Górze Św. Anny powinny znajdować się łatwe do odnalezienia punkty węzłowe tras rowerowych.
  4. Należy uzupełnić brakujące znaki na wszystkich zakrętach i skrzyżowaniach pośrednich.
  5. Należy uzupełnić brakujące drogowskazy i wykonać tablice informacyjne, które ułatwią poruszanie się po trasach rowerowych.
Ponownie zapraszamy do współpracy, a także do odwiedzenia naszej strony internetowej http://www.kztt.prv.pl z instrukcją, jak należy prawidłowo oznakować trasy rowerowe.

Z poważaniem