Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 177/03, poz. 1729 z dnia 14 października 2003 r.)

WYCIĄG

§ 1. 

 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki zarządzania ruchem na drogach publicznych oraz w strefach zamieszkania, a zwłaszcza działania w zakresie wprowadzania oznakowania pionowego, poziomego, sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.
 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
  1. organizacji ruchu - rozumie się przez to, mające wpływ na ruch drogowy:
   1. geometrię drogi i zakres dostępu do drogi,
   2. sposób umieszczania znaków pionowych, poziomych, sygnalizatorów i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
   3. zasady i sposób działania sygnalizacji, znaków świetlnych, znaków o zmiennej treści i innych zmiennych elementów;
  2. projekcie organizacji ruchu - rozumie się przez to dokumentację sporządzoną w celu zatwierdzenia organizacji ruchu przez właściwy organ zarządzający ruchem.

§ 2.

  1. Działania w zakresie zarządzania ruchem realizowane są przez:
     1) podejmowanie czynności organizacyjno-technicznych, w szczególności:
       a) sporządzanie projektów organizacji ruchu,
       f) nadzór nad zgodnością istniejącej organizacji ruchu z zatwierdzoną organizacją ruchu,
       h) nadzór nad zarządzaniem ruchem;
  2. Działania, o których mowa w ust. 1, realizują, odpowiednio do kompetencji, organ zarządzający ruchem, zarząd drogi, organ sprawujący nadzór nad zarządzaniem ruchem, Policja, Żandarmeria Wojskowa lub wojskowe organy porządkowe.
  3. Działania, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. a, mogą być realizowane przez jednostki inne niż wymienione w ust. 2.

§ 3.

  1. Organ zarządzający ruchem w szczególności:
     1) rozpatruje projekty organizacji ruchu …
     3) zatwierdza organizacje ruchu na podstawie złożonych projektów;
     6) opiniuje geometrię drogi …
     7) prowadzi kontrolę prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu;

§ 4

.
  1. Podstawą do wprowadzenia organizacji ruchu na nowo wybudowanej drodze lub jej zmiany na drodze istniejącej jest zatwierdzenie organizacji ruchu przez organ zarządzający ruchem.
  3. Projekt organizacji ruchu może przedstawić do zatwierdzenia:
     3) inwestor lub jednostka, o której mowa w § 11 pkt 1-6;
     4) osoba realizująca zamówienie jednostek, o których mowa w pkt. 3.

§ 5.

  1. Projekt organizacji ruchu powinien zawierać:
     1) plan orientacyjny w skali od 1:10.000 do 1:25.000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy;
     2) plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1.000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2.000 lub szkic bez skali) zawierający:
       a) lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu,
       b) parametry geometrii drogi;
     3) program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi - w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną;
     5) opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, …
     6) przewidywany termin wprowadzenia … nowej stałej organizacji ruchu …;
     7) nazwisko i podpis projektanta.

§ 6.

  1. Organizację ruchu zatwierdza, na podstawie projektu organizacji ruchu, organ zarządzający ruchem właściwy dla danej drogi.
  2. Organizację ruchu na skrzyżowaniu dróg o różnych organach zarządzających ruchem zatwierdza organ zarządzający ruchem właściwy dla drogi wyższej kategorii.

§ 7. 

  1. Projekt organizacji ruchu przedstawia się do zatwierdzenia co najmniej w dwóch egzemplarzach.
  2. Do przedstawionego do zatwierdzenia projektu organizacji ruchu powinny być dołączone opinie:
     1) komendanta wojewódzkiego Policji - w przypadku projektu obejmującego drogę krajową lub wojewódzką, z zastrzeżeniem pkt 3;
     2) komendanta powiatowego Policji - w przypadku projektu obejmującego drogę powiatową, z zastrzeżeniem pkt 3;
     3) komendanta miejskiego Policji - w przypadku projektu obejmującego drogę położoną w mieście na prawach powiatu lub w mieście stołecznym Warszawie, z wyjątkiem autostrady i drogi ekspresowej;
     4) zarządu drogi, jeżeli nie jest on jednostką składającą projekt;
  3. Opinia Policji nie jest wymagana w przypadku projektu organizacji ruchu obejmującego wyłącznie drogi gminne …
  4. Organ zarządzający ruchem może w uzasadnionych przypadkach zażądać:
     2) złożenia dodatkowych egzemplarzy projektu.

§ 8.

  1.W celu szczegółowego rozpatrzenia wniesionych opinii lub wątpliwości związanych z projektem organ zarządzający ruchem może:
     1) powołać komisję, w której skład wchodzą, w szczególności, przedstawiciel Policji oraz przedstawiciel zarządu drogi;
  2. Po rozpatrzeniu złożonego projektu organizacji ruchu organ zarządzający ruchem może:
     1) zatwierdzić organizację ruchu w całości lub w części:
       a) bez zmian,
       b) po wprowadzeniu zmian lub wpisaniu uwag dotyczących wdrożenia organizacji ruchu;
     2) odesłać projekt w celu wprowadzenia poprawek;
     3) odrzucić projekt.
  7. Organ zarządzający ruchem określa termin, w którym powinna zostać wprowadzona zatwierdzona organizacja ruchu.
  8. Organ zarządzający ruchem po zatwierdzeniu organizacji ruchu przesyła jeden egzemplarz projektu organizacji ruchu jednostce przedstawiającej projekt do zatwierdzenia.

§ 11.

  Organizację ruchu … realizuje na własny koszt zarząd drogi. Nie dotyczy to umieszczania i utrzymania:
  1) znaków drogowych pionowych …, a także urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz urządzeń sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej umieszczanych na przejazdach kolejowych - zadania te realizują właściwe kolejowe jednostki organizacyjne;
  4) znaków oznaczających szlaki turystyczne i dodatkowych znaków szlaków rowerowych - zadania te realizują zainteresowane organizacje turystyczne;

§ 12.

      1.  Jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.
      3. Jeżeli organizacja ruchu ma charakter stały, organ zarządzający ruchem, w terminie do 14 dni od dnia wprowadzenia organizacji ruchu, przeprowadza kontrolę wykonania zadań technicznych wynikajcych z realizacji projektu.
      5. Niezależnie od kontroli, o której mowa w ust. 3, organ zarządzający ruchem przeprowadza co najmniej raz na 6 miesięcy kontrolę prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych … umieszczonych na drogach jemu podległych.
      6. W razie stwierdzenia nieprawidłowości organ zarządzający ruchem może żądać od jednostki odpowiedzialnej za utrzymanie w szczególności:
         1) wymiany zniszczonych lub uszkodzonych znaków drogowych, …
         3) umieszczenia znaków drogowych … w miejscach zgodnych z zatwierdzoną organizacją ruchu.