Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej - WYCIĄG
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43/99, poz. 430)

Uwaga. Komentarz   

Dział I. Przepisy ogólne
Dział III. Droga i połączenia dróg Dział IV. Wyposażenie techniczne dróg Dział V. Nośność i stateczność drogowych budowli ziemnych oraz konstrukcje nawierzchni dróg Załącznik nr 1. Schematy skrajni dróg
Załącznik nr 2. Warunki widoczności na skrzyżowaniach i zjazdach
Załącznik nr 4. Sposób przeprowadzania badań geotechnicznych i określenia warunków gruntowo-wodnych podłoża nawierzchni
Załącznik nr 5. Projektowanie konstrukcji nawierzchni dróg