Wstęp

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze jako jedyne w Polsce dopracowało się systemu znakowania szlaków turystycznych, a oznakowanie turystycznych tras rowerowych zostało ponadto zaakceptowane w Prawie o Ruchu Drogowym.

Od początku zorganizowanych form turystyki znakowaniem i konserwacją szlaków turystycznych zajmowały się stowarzyszenia turystyczne. Pierwsze szlaki turystyczne na ziemiach polskich wyznakowało w 1887 roku Towarzystwo Tatrzańskie, następnie prace te kontynuowało Polskie Towarzystwo Tatrzańskie i Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, a od roku 1950 prowadzi Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze poprzez wyspecjalizowane komisje.

Udostępnienie najszerszemu ogółowi społeczeństwa turystycznie atrakcyjnych terenów jest jednym z naczelnych zadań PTTK. Cel ten osiąga Towarzystwo przez utrzymanie sieci znakowanych szlaków turystycznych. w celu uzyskania jednolitości znakowania szlaków turystycznych PTTK szkoli znakarzy – działaczy zajmujących się znakowaniem szlaków i stosuje instrukcje znakowania szlaków turystycznych, w tym przypadku „Instrukcję znakowania tras i szlaków rowerowych”.

Szlakiem turystycznym jest wytyczona w terenie trasa służąca do odbywania wycieczek, oznakowana jednolitymi znakami (symbolami) i wyposażona w urządzenia informacyjne, które zapewniają bezpieczne i spokojne jej przebycie turyście o dowolnym poziomie umiejętności i doświadczenia, o każdej porze roku i w każdych warunkach pogodowych, o ile szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej (okresowe zamykanie w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych lub ze względów przyrodniczych na terenach chronionych).

Rowerowe trasy i szlaki turystyczne PTTK realizuje cele statutowe w zakresie krzewienia turystyki i krajoznawstwa oraz aktywnych form wypoczynku, pomagając w wędrówkach rowerowych przez wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji publicznej, związanych z wytyczaniem, znakowaniem i konserwacją rowerowych szlaków turystycznych zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1, art.8 pkt 4 oraz art. 9 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 pkt 5 statutu PTTK.

Początkowo oznakowania szlaków - tras rowerowych na drogach publicznych odbywało się za zgodą i wiedzą Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej, zgodnie z pismem Departamentu Ruchu Drogowego TD-4k-801-26/96 z dnia 3 marca 1996 roku, a obecnie odbywa się w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Trasy rowerowe nie są tożsame z drogami (ścieżkami) rowerowymi.

Ponieważ aktualnie obowiązująca ogólnopolska instrukcja z 2007 r. jest mało szczegółowa Śląski Klub Znakarzy Tras Turystycznych działający przy Oddziale Kolejowym PTTK w Gliwicach opracował kolejną wersję projektu bardziej szczegółowej instrukcji w zakresie znakowania tras rowerowych.

Niniejsza instrukcja nie dotyczy tras rowerowych o charakterze sportowo-wyczynowym i trudnych technicznie tras górskich i terenowych.