powrót  

ZałącznikiZałącznik nr 1. Schematy skrajni dróg
5. Chodnik i ścieżka rowerowa
5.2. Ścieżka rowerowa. Wysokość skrajni według § 54, szerokość większa o 0,2 m z każdej strony w stosunku do szerokości ścieżki.

Załącznik nr 2. Warunki widoczności na skrzyżowaniach i zjazdach
5. Przy ruszaniu z miejsca zatrzymania na wlocie drogi podporządkowanej oraz przy wjeżdżaniu na drogę …, w odległości nie mniejszej niż 3,0 m od krawędzi jezdni lub krawędzi ścieżki rowerowej, powinna być zapewniona widoczność drogi z pierwszeństwem przejazdu, co najmniej na odległość widoczności L2 określoną w tabeli:
Prędkość miarodajna na drodze z pierwszeństwem przejazdu (km/h)7060504030
Odległość widoczności L2 (m)10090706040


Załącznik nr 4. Sposób przeprowadzania badań geotechnicznych i określenia warunków gruntowo-wodnych podłoża nawierzchni
5. Wzmocnienie słabego podłoża nawierzchni
5.1. Wymiana warstwy gruntu podłoża nawierzchni na warstwę gruntu lub materiału niewysadzinowego. … W wypadku … chodników i ścieżek rowerowych powinno się wymienić grunt podłoża na niewysadzinowy w warstwie o grubości określonej w tabeli:
Grupa nośności podłoża wymienianej warstwyPozostałe nawierzchnie (chodniki i ścieżki rowerowe)
13
G2 i G310cm
G420cm
Cała wymieniona warstwa lub jej górna część o grubości nie mniejszej niż 25 cm powinna pełnić rolę warstwy odsączającej i spełniać warunek wodoprzepuszczalności. Warstwa ta powinna być ułożona na całej szerokości korony korpusu ziemnego, …
5.2. Ułożenie dodatkowych warstw podłoża nawierzchni
5.2.2. Wykonanie pod konstrukcją … chodników i ścieżek rowerowych:
  1. na podłożu o grupie nośności G2, G3: 10 cm warstwy ulepszonej spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnym popiołem lotnym), Rm = 1,5 Mpa,
  2. na podłożu o grupie nośności G4: 15 cm warstwy ulepszonej spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnym popiołem lotnym), Rm = 1,5 Mpa.
Załącznik nr 5. Projektowanie konstrukcji nawierzchni dróg
5. Okresy eksploatacji nawierzchni. Przy projektowaniu nawierzchni przyjmuje się okresy eksploatacji określone w tabeli …Klasa drogi, elementy drogi - Pasy … ruchu pieszych i rowerów: nowe lub przebudowane - 20 lat, remontowane - 10 lat.
5.7. Nawierzchnie ścieżek rowerowych i chodników
5.7.1. Zalecane konstrukcje nawierzchni ścieżek rowerowych określa tabela:
  • Warstwa ścieralna z asfaltu lanego lub asfaltu piaskowego - 3 cm
    Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego - 10 cm
  • Warstwa ścieralna kostki betonowej - 8 cm
    Piasek średnio- lub drobnoziarnisty - 5 cm