powrót  

Dział IV. Wyposażenie techniczne drógRozdział 3. Obiekty i urządzenia obsługi uczestników ruchu

§ 127.3. Na drodze klasy A lub S powinny być bezkolizyjne przejścia dla pieszych. Na drodze klasy S dopuszcza się przejście dla pieszych w poziomie jezdni, jeżeli:
  1. droga jest budowana etapowo,
  2. na skrzyżowaniu jest sygnalizacja świetlna.
4. Na ulicy klasy GP, G lub Z przejścia dla pieszych powinny być usytuowane w odległościach nie mniejszych niż 100 m, jeżeli nie ma sygnalizacji świetlnej.
7. Na drodze klasy GP i drogach niższych klas, po za terenem zabudowy, przejścia dla pieszych powinny być usytuowane z uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu:
  1. w obrębie skrzyżowań,
  2. między skrzyżowaniami w ciągu pieszych, przy zapewnieniu widoczności przejścia z odległości nie mniejszej niż wymagana odległość widoczności na zatrzymanie.
8. Szerokość przejścia dla pieszych w poziomie jezdni nie powinna być mniejsza niż 4,0 m.
12. Szerokość bezkolizyjnego przejścia dla pieszych powinna być nie mniejsza niż:
  1. 3,0 m - jeżeli jest to przejście nadziemne,
  2. 4,5 m - jeżeli jest to przejście podziemne.
13. Dojście do bezkolizyjnego przejścia dla pieszych powinno być wyposażone w pochylnie, jeżeli przejście dostosowane do osób niepełnosprawnych jest w odległości większej niż 200 m. Warunki techniczne pochylni są określone w § 45.

Rozdział 4. Urządzenia techniczne drogi

§ 129.1. Na drodze … powinno się stosować bariery ochronne, zwane dalej „barierami”, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2 i 3.
2. Odległość lica prowadnicy stalowej bariery lub podstawy betonowej bariery powinna wynosić nie mniej niż:
  1. 0,50 m - licząc od krawędzi pasa awaryjnego lub utwardzonego pobocza,
  2. 1,00 m - licząc od krawędzi pasa ruchu drogi klasy Z i dróg wyższych klas,
  3. 0,75 m - licząc od krawędzi pasa ruchu drogi klasy L lub D.