powrót  

Dział III. Droga i połączenia drógRozdział 8. Chodniki

§ 43.1. Usytuowanie chodnika … Odległość chodnika od krawędzi jezdni, zastrzeżeniem ust. 3 i 4, nie powinna być mniejsza niż:
  1. 10,0 m - w wypadku ulicy klasy S,
  2. 5,0 m - w wypadku ulicy klasy GP,
  3. 3,5 m - w wypadku ulicy klasy G.
2. Na ulicy klasy Z, L lub D chodnik może być usytuowany bezpośrednio przy jezdni … Ulica klasy L lub D w strefie zamieszkania może nie mieć wyodrębnionej jezdni i chodników.
3. W wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych warunkami miejscowymi oraz przy przebudowie albo remoncie ulic, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się usytuowanie chodnika bezpośrednio przy jezdni, przy czym w wypadku ulic klasy S i GP - pod warunkiem zastosowania ogrodzenia oddzielającego chodnik od jezdni lub innych urządzeń zapewniających bezpieczeństwo ruchu.
4. Na drodze klasy GP, G lub Z poza terenem zabudowanym, w zależności od potrzeb, może być stosowany samodzielny ciąg pieszy lub pieszo-rowerowy, usytuowany poza pasem drogowym lub chodnik na koronie drogi, oddzielony od jezdni pasem dzielącym o szerokości nie mniejszej niż 1,0 m.
5. W wypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3, chodnik powinien być wyniesiony ponad krawędź jezdni lub pasa postojowego na wysokość od 6 cm do 16 cm i oddzielony krawężnikiem. Ustalenie to nie dotyczy stref zamieszkania, przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów.

§ 44.2. Szerokość chodnika przy jezdni … nie powinna być mniejsza niż 2,0 m, …
4. Szerokość chodnika odsuniętego od jezdni lub szerokość samodzielnego ciągu pieszego nie powinna być mniejsza niż 1,5 m, …
5. Długość chodnika usytuowanego w ciągu przejść dla pieszych między jezdniami lub między jezdnią a torowiskiem tramwajowym powinna wynosić nie mniej niż 2,0 m.
6. Urządzenia w chodniku, w szczególności podpory znaków drogowych, … należy tak usytuować, aby nie utrudniały użytkowania chodnika, w tym przez osoby niepełnosprawne.
§ 45.1. Pochylenie podłużne chodnika lub samodzielnego ciągu pieszego nie powinno przekraczać 6 %. Przy większych pochyleniach należy stosować schody lub pochylnie.
5. Pochylenie podłużne pochylni dla ruchu pieszych nie powinno być większe niż 8 %, a wyjątkowo 10 %, gdy długość jej nie przekracza 10 m lub w wypadku pochylni zadaszonej. Jeżeli długość pochylni jest większa niż 10 m, to należy ją podzielić na krótsze odcinki przedzielone pośrednimi spocznikami …
6. Szerokość … pochylni należy dostosować do natężenia ruchu pieszych i do szerokości chodnika. Szerokość użytkowa … pochylni - nie mniejsza niż 2,0 m. Szerokość użytkową mierzy się między wewnętrznymi krawędziami balustrad, …
7. Szczegółowe warunki, jakim powinny odpowiadać … pochylnie oraz balustrady … są określone w przepisach dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.

Rozdział 9. Ścieżki rowerowe
§ 46.1. Usytuowanie ścieżki rowerowej względem jezdni powinno zapewniać bezpieczeństwo ruchu.
2. Odległość ścieżki rowerowej od krawędzi jezdni oraz jej usytuowanie powinny odpowiadać wymaganiom określonym w § 43 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Przy przebudowie lub remoncie drogi klasy G i dróg niższych klas dopuszcza się wyznaczenie przy prawej krawędzi jezdni pasa dla rowerów o szerokości nie mniejszej niż 1,5 m. Pas dla rowerów powinien być oddzielony od sąsiedniego pasa ruchu znakami poziomymi.

§ 47.1. Szerokość ścieżki rowerowej powinna wynosić nie mniej niż:
  1. 1,5 m - gdy jest ona jednokierunkowa,
  2. 2,0 m - gdy jest ona dwukierunkowa,
  3. 2,5 m - gdy ze ścieżki jednokierunkowej mogą korzystać piesi.
2. Szerokość ścieżki rowerowej należy ustalać indywidualnie, jeżeli oprócz prowadzenia ruchu rowerowego pełni ona inne funkcje. (schemat skrajni ścieżki rowerowej zwiększa jej skrajnię po 0,2 m z każdego boku)

§ 48.1. Pochylenie podłużne ścieżki rowerowej nie powinno przekraczać 5 %. W wyjątkowych wypadkach dopuszcza się większe pochylenia, lecz nie większe niż 15 %. Wysokość progów i uskoków na ścieżce rowerowej nie powinna przekraczać 1 cm.
2. Pochylenie poprzeczne ścieżki rowerowej powinno być jednostronne i wynosić od 1 % do 3 %, w zależności od rodzaju nawierzchni, i powinno umożliwiać sprawny spływ wody opadowej.

Rozdział 12. Skrajnia drogi

§ 54.4. Wysokość skrajni nad chodnikiem lub ścieżką rowerową powinna być nie mniejsza niż 2,50 m, a w wypadku ich przebudowy albo remontu może być zmniejszona do 2,20 m.

Rozdział 13. Skrzyżowania i zjazdy

§ 55.1. W celu określenia wymagań technicznych i użytkowych wprowadza się następujący podział skrzyżowań i zjazdów:
  1. skrzyżowanie zwykłe - nie zawiera na żadnym wlocie wyspy dzielącej kierunki ruchu lub środkowego pasa dzielącego,
  2. skrzyżowanie skanalizowane -zawiera co najmniej na jednym wlocie wyspę dzielącą lub środkowy pas dzielący; do skrzyżowań skanalizowanych zalicza się także ronda,
  3. zjazd publiczny - … zjazd do co najmniej jednego obiektu , w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, …
  4. zjazd indywidualny - … zjazd do jednego lub kilku obiektów użytkowanych indywidualnie.
§ 58.2. Kąt przecięcia toru jazdy pojazdów z torem ruchu pieszych i rowerzystów powinien być zbliżony do kąta 90°, z dopuszczalnym odchyleniem nie większym niż 10°
3. W wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych warunkami miejscowymi, dopuszcza się odstępstwo od warunków, o których mowa w ust. 1 i 2, jeśli będą spełnione pozostałe warunki określone w rozporządzeniu, w szczególności wymagania widoczności i przejezdności.