powrót  

Dział I. Przepisy ogólne


§ 4.1. W celu określenia wymagań technicznych i użytkowych wprowadza się następujące klasy dróg:
 1. autostrady, oznaczone dalej symbolem „A”,
 2. drogi ekspresowe, oznaczone dalej symbolem „S”,
 3. drogi główne ruchu przyśpieszonego, oznaczone dalej symbolem „GP”,
 4. drogi główne, oznaczone dalej symbolem „G”,
 5. drogi zbiorcze, oznaczone dalej symbolem „Z”,
 6. drogi lokalne, oznaczone dalej symbolem „L”'
 7. drogi dojazdowe, oznaczone dalej symbolem „D”.
2. Drogi zaliczone do jednej kategorii, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, powinny mieć parametry techniczne i użytkowe odpowiadające następującym klasom dróg:
 1. drogi krajowe - klasy A, S, GP i wyjątkowo klasy G,
 2. drogi wojewódzkie - klasy G, Z i wyjątkowo klasy GP,
 3. drogi powiatowe - klasy G, Z i wyjątkowo klasy L,
 4. drogi gminne - klasy L, D i wyjątkowo klasy Z.